Algemene voorwaarden DIOR Academy

De DIOR opleidingen worden gegeven door DIOR Academy te Den Haag.

I Toezending lesmateriaal Ongeveer 14 dagen voor de eerste lesdag ontvangt u digitaal een uitnodiging voor de opleiding, en (indien van toepassing) het studiemateriaal en de huiswerkopgaven.

II Eigendom studiemateriaal Het studiemateriaal is uitsluitend bestemd voor de student die de opleiding volgt. Het is de student niet toegestaan het studiemateriaal, gedurende of na afloop van de studie, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, aan derden af te staan, of het te gebruiken of doen gebruiken voor het geven van onderwijs, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van DIOR Academy. Evenmin mag het gekopieerd worden.

III Aanwezigheid Op de eerste lesdag dient de student zich te kunnen legitimeren via een origineel legitimatiebewijs met pasfoto (een paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Deelname aan alle lesdagen is verplicht. Het karakter van de lesdagen staat namelijk niet toe dat u er een van mist. Indien u door ziekte verhinderd bent de lesdag bij te wonen, dient u dit direct aan de studentenadministratie te melden. Wanneer u een lesdag mist, kunt u geen certificaat krijgen. Wel wordt u in de gelegenheid gesteld maximaal één lesdag in een parallelgroep of een volgende groep in te halen. Hiervoor worden dan geen kosten meer in rekening gebracht.

IV Certificaat Voor de opleiding die met goed gevolg is doorlopen ontvangt de student een DIOR certificaat.

V Diplomering Binnen het DIOR stelsel is een aantal diploma’s te behalen. Op het diploma, dat ondertekend wordt door de Directeur van DIOR Academy, worden, indien van toepassing, de namen van de behaalde certificaten vermeld.

VI Beoordeling De student ontvangt een DIOR certificaat, wanneer de opleiding ‘met goed gevolg is doorlopen’. Om dit objectief te kunnen vaststellen worden standaardnormen gehanteerd. Deze gelden voor iedereen die aan het DIOR- opleidingsstelsel meedoet en hebben betrekking op de uitvoering van de eindopdracht en de eindpresentatie. De normen zijn als volgt: Voor de eindopdracht en de eindpresentatie geldt dat deze met voldoende moeten zijn beoordeeld. U mag overigens de eindopdracht één maal herkansen. Is de eindopdracht na de herkansing nog onvoldoende, dan kunt u voor deze opleiding/leergang tijdens deze opleiding geen certificaat meer halen. Naast de inhoudelijke beoordeling worden de eindopdrachten ook beoordeeld op uiterlijke verzorging.
NB. Alle eindopdrachten dienen binnen de door de docent aangegeven tijdspanne na de laatste lesdag uitgevoerd en aan de docent gezonden te zijn. Indien de opdracht niet tijdig is ingeleverd is de student gezakt. Uitstel wordt slechts in uitzonderingsgevallen verleend, waarbij drukte op de werkplek van de student over het algemeen geen reden tot uitstel is.

VII Annulering door ingeschrevene Wanneer men na inschrijving besluit van deelneming af te zien, gelden de volgende regels: Bij reguliere inschrijvingen geldt: Een bedenktijd van minstens 14 dagen. Wordt de opleiding binnen deze termijn geannuleerd, dan zijn er geen kosten verschuldigd.
Voorts gelden de volgende voorwaarden:
– bij annulering tot zes weken vóór de eerste lesdag is € 65,- administratiekosten verschuldigd;
– bij annulering tussen zes en twee weken voor de eerste lesdag is men de helft van de kosten van de opleiding verschuldigd.
– indien het lesmateriaal reeds is verzonden zijn de volledige kosten van de opleiding verschuldigd;
– bij annulering binnen twee weken voor de eerste lesdag is men de volledige kosten van de opleiding verschuldigd.

VIII Annulering door DIOR Academy Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. DIOR Academy kan een inschrijving weigeren als het aantal deelnemers aan een opleiding te groot wordt. Bij een te gering aantal inschrijvingen behoudt DIOR Academy zich het recht voor een uitvoering te annuleren. In beide gevallen is vanzelfsprekend geen lesgeld verschuldigd. In overleg zal worden getracht nieuwe lesdata vast te stellen.

IX Facturatie DIOR Academy verzendt de factuur 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

X Verwerkingstijd vragen DIOR Academy beantwoordt vragen met een bericht van ontvangst binnen een termijn van 5 dagen. DIOR Academy geeft in het bericht van ontvangst aan op welke termijn men een antwoord kan verwachten.

XI Klachten Klachten over de uitvoering van DIOR modules kunt u schriftelijk indienen bij DIOR ACADEMY, Bezuidenhoutseweg 1, 2594 AB Den Haag.

XII Overige aangelegenheden In aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van DIOR ACADEMY.

Den Haag, april 2018